Теория

КОНВЕНЦИОНАЛНА МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ

Задачата на външната мълниезащита е :
-    да улавя мълнии;
-    да отвежда токът от тях от точката на попадение до Земята;
-    да го разпределя в Земята, без да може да причини механични или термични въздействия, в следствие на което да не бъдат засегнати защитаваните съоръжения или хора

В повечето случаи външната защита  може да се прикрепи директно за защитаваните строителни съоръжения. В някои случаи обаче това е невъзможно и трябва да се инсталира отделно от обекта, тъй като проводниците, които отвеждат тока могат да причинят повреди на защитавания обект.

Типични области за приложението на подобен тип отделена външна защита са:
-    сгради с леснозапалими покривни покрития;
-    сгради с леснозапалими стени;
-    области с опасност от възникване на експлозии или пожар;

Външната защита трябва да бъде така планирана и инсталирана, че да не могат да възникват опасни искри.

За отделените външни защити важи следното:
-    да бъдат взети под внимание съответните изолации или
-     съответните безопасни разстояния

За неразделните външни мълниезащити важи следното:
-    съставяне на връзки между металните инсталации или
-    да се вземат под внимание съответните изолации или
-    безопасните разстояния да бъдат спазени    

Улавящото устройство трябва да предпазва частите на строителните съоръжения, които са застрашени от поражения; това важи особено за ъглите, первазите (ръбовете) и уреди на сгради, както и камини, вентилационни системи и т.н.

Като улавящи устройства могат да се използват навити проводници, пръти и опънати жици или проводници.
При планирането могат произволно да се комбинират различни изпълнителни методи на улавящите устройства, за да се постигне оптимален технически и икономически изгоден ефект.

За подредбата и разположението им са на лице три метода за планиране:
-    метод на сферата: подходящ за всички видове сгради
-    метод на конуса: подходящ за сгради с прости форми и конструкции
-    метод на  решетката: допустим за предпазване на плоски повърхнини

Стойностите на радиуса на сферата, конуса и ширината на решетката  използвани при планирането са показани на следващата таблица:

*) по долу стойности на тока от мълния

Mетод на защита

Kлас на защита

Tок от мълния (*) [kA]

Радиус на сферата R [m]

Ширина на решетката M [m]

Защитен ъгъл α°

I

2.9

20

5 x 5

Виж фиг.2

II

5.4

30

10 x 10

III

10.1

45

15 x 15

IV

15.7

60

20 x 20

Необходими методи при планиране на мълнизащитната инсталация

Практиката показва, че най-добрите резултати се получават, когато се комбинират няколко различни метода. Следните методи би трябвало да се изберат:
-    при използването на метода на сферата трябва да се обозначат всички места, където е възможно да бъдат поразени от мълния .
-    при метода с решетката могат да се защитят равнинни повърхности.
-    при метода на конуса трябва да се защитят стърчащите части с улавящи устройства. Те трябва така да се наредят, така че защитаваните обекти да се намират в защитената зона. Неметални конструкции с височина по малка от 0,3м не трябва да се защитават.
-    когато се използва метода на сферата при наклонени или вертикални площи също се налага поставянето на улавящи устройства.
1
Фиг. : Защита на наклонени повърхности

 
Създаден от SEO оптимизация