Метод на Франклиновия прът
Метод на Франклиновия прът

При употребата на този метод трябва всички части на защитаваното съоръжение да се намират под защитната обвивка, която се образува от улавящи пръти, мачти и жици. Защитните ъгли дадени според норма V ENV 61024-1 са изведени от радиуса на сферата. Защитен ъгъл (конус), който може да се сравни с радиуса на сфера, се получава тогава, когато линия под наклон разрязва сферата, така че да се получат две равни по площ повърхности (фиг. 1).
1Фиг. 1: Защитен ъгъл (конус) и сравним с него радиус на сфера

Защитаваната площ е конус, чиято площ се получава като завъртим въпросния ъгъл около перпендикуляра на основната повърхност (фиг. 2).  
Конусът със защитния ъгъл трябва да обхващат цялата защитавана част. В нормален изглед е трудно да се установи дали се покрива цялата площ. Затова е нужно да се направи разрез, така че да се установи дали положението на мълниеприемните е неподходящо и да се коригира.

2Фиг.2: Защитен ъгъл на мълниеприемния прът

Референтната повърхност може да бъде повърхността на покрив, повърхността по някоя машина или самата Земя. Когато конуса излиза извън дадена референтна повърхност (например над ръба на покрива), тогава се изменя ъгъла, така че да покрива площта лежаща под него. При употреба на метода „конуса” трябва да отговаря на съответния клас на защита.

3Фиг. 3: Валидният конус се получава като се отнесе към съответната референтна повърхност


В зависимост от височината на сградата се образува защитено пространство около нея (фиг. 4). Измерванията на защитеното пространство могат да се изчислят по следния начин:
formula

4Фиг.4: Защитено пространство около сграда

Ако се опъне улавящо въже между две улавящи мачти (пръти) се получава защитено пространство, както е показано на фиг. 5. Тази подредба обикновено се използва при военните, например за защита на муниции. В тези случаи трябва да се вземе под внимание провеса на въжето. Той зависи от положението и напрегнатостта на въжето, както и от температурната промяна α.

5Фиг. 5

6Фиг. 6 :Употреба на метод на конуса при защитата на моторен въздухоотводител
 
Създаден от SEO оптимизация