Теория

ЗАЗЕМИТЕЛНИ СИСТЕМИ - ТЕОРИЯЗа сигурното експлоатиране на ел. задвижвани съоръжения, електрически инсталации и нормалното функциониране на системите за мълниезащита са необходими заземителни съоръжения и потенциално изравняване, които са отговорни за сигурното и безопасно експлоатиране.
Заземителните съоръжения служат както за защита, така и за изпълнение на тяхната функция (индустриално заземяване). Тяхната функция е да предпазват хората от напражения (при допир на някоя машина) и от леки поражения в следствие на термични въздействия.
Задачата на заземителните съоръжения е да отвеждат тока по безопасен начин към земя. Този ток възниква в следствие на къси съединения, земни съединения или при удар от мълния. Заземлението трябва да се ограничи възможно най-много потенциалната разлика между произволни точки от съоръжението, за да се осигури защита на съоръжението и хората.
Всички части, които са свързани със Земята, трябва да имат нулев потенциал. Изпълнението на заземителните съоръжения и връзките с ел. съоръжения са от особено значение.

Заземителните съоръжения се разделят на следните основни групи:
•    Заземявания при ел. съоръжения с външно напрежение над 1кV;
•    Заземявания при ел. съоръжения с външно напрежение до и под  1кV;
•    Заземявания за съоръжения за мълниезащита;
•    Заземяване за телекомуникационни съоръжения ;

Полагането и изпълнението на заземителни съоръжения и принадлежащите към тях мерки трябва да бъдат дългосрочно защитени и сигурно действащи. Това изисква стриктен контрол над извършваната работа.

След полагането на заземленията, те трябва да бъдат проверени преди пускането им в експлоатация. За целта в деня на пробата всичко трябва да бъде стриктно документирано. Необходимо е провеждане на периодични замервания на стойностите на заземлението по Наредба №8. Ако се различава от нормите се провеждат допълнителни мероприятия за намаляване специфичното съпротивление на заземителите.
Състоянието на стара заземителна инсталация може да се оцени чрез оглед на нейните отделни участъци.

 

1

Корозирал заземителен проводник на съоръжение за 10кV


Видът и дълбочината на полагане на заземителя трябва така да бъде избран, така че да не се повиши земното съпротивление при изсъхване или замръзване на почвата.


Много технически, а също така и икономически показатели сочат колко е важно ранното и точно планиране на заземителите за мълниезащитните инсталации.

Планирането изисква интензивно и понататъшно образование на проектанта и на изпълнителя, с което да могат да са винаги в крак с техниката и да изпълняват работата си по последните норми.
 
Създаден от SEO оптимизация